Еднократна помощ за първокласник

1502
помощи за първокласници

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2020/2021 г. ще бъде 250 лв.

В дирекциите „Социално подпомагане“ в страната се приемат заявления-декларации за отпускане на еднократната помощ за първокласниците, записани да започнат училище през учебната 2020/2021 година. Помощта е в размер на 250 лева, а заявленията се приемат след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Помощта се осигурява въз основа на Постановление на Министрески съвет № 88/04.05.2020 г. , обнародвано в ДВ № 41/08.05.2020г., за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година.

Кой може да получава помощ за първокласник?

Помощта за първокласници се отпуска по реда на Закона за семейните помощи за деца, като право да я получат имат семейства, чиито деца са записани за пръв път в първи клас на държавни или общински училища.

Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. Помощта се отпуска без условия за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Къде се подава заявлението?

Заявлението за отпускане на помощта се подава в съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на заявителя, не по-късно от 15.10.2020г. Към него се прилага удостоверение за брутните доходи на семейството за предходните 12 месеца преди подава на заявлението, както и удостоверение от съответното учебно заведение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище.

От 2019 изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас се извършва на два пъти: половината от помощта се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а другата половина се изплаща или предоставя в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Кога трябва да се връща помощта за първокласник?

Помощта ще се възстановява от родителите, ако детето/ученикът не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук